Pismo:

SAMOZAPOŠLJAVANJE 2020 - OBAVIJEST

Obavještenje o objavi Konačne liste po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2020.godini i produženju roka za dostavu dokumentacije, do 17.05.2021.godine, do 14:00 časova. 

Obavještavamo lica koja su se prijavila na Javni poziv za prijavu na Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2020. godini, da je usvojena Konačna lista  po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2020.godini. 

Napomena:

Zbog nemogućnosti određenog broja kandidata sa Konačne liste da dostave, dole navedenu, dokumentaciju uslijed zapreka administrativne prirode, rok za dostavu je produžen do 17.05.2021. godine (ponedjeljak) najkasnije do 14:00 časova.

 1. kopija rješenja o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;
 2. kopija rješenja o registraciji poreznog obveznika u Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH (JIB);
 3. kopija obavještenja o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnosti izdatog od Agencije za statistiku, Ekspozitura Brčko, sa naznačenom pretežnom djelatnošću;
 4. kopiju kartona deponovanih potpisa (spesimen potpisa );
 5. kopiju prijave na PIO/MIO;
 6. kopiju prijave na Fond zdravstvenog osiguranja.

Molimo da sadržaj priloženih kopija ( 1.-6.) bude čitljiv. 

Napomena: Po sačinjavanju ugovora Zavod će, telefonskim putem, obavijestiti kandidate kada će pristupiti potpisivanju ugovora.   Kandidati će, prilikom potpisivanja ugovora, biti u obavezi ponijeti pečat firme i bjanko mjenice, kao instrumente obezbjeđenja izvršenja ugovorenih obaveza, koje će biti deponovane uz ugovor.

 

OBAVIJEST Latinica Ćirilica

Kontakt info

 • Fra Šimuna Filipovića 1

 • 76100 Brčko Distrikt BiH

  • T: +387 (0) 49 217 411

  • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas