Pismo:

Javne nabavke

Aktivno:    

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - računara, računarske opreme, štampača i multifunkcionalnog uređaja

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - nabavka fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Odluka Latinica Ćirilica

 

 

 

Arhiva:

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - računara, računarske opreme, štampača i multifunkcionalnog uređaja

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - nabavka fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Odluka Latinica Ćirilia

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke usluga zdravstvene zaštite - sistematski pregled

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o nepostojanju sukoba interesa predstavnika ugovornog organa u postupcima javnih nabavki

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zdravstvene zaštite - sistematski pregled

 Odluka Latinica Ćirilica

  

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja nezaposlenih lica

 Odluka Latinica Ćirilica

  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - računara, računarske opreme i multifunkcionalnog uređaja

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka security servisa i SFP modula

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - računara, računarske opreme i multifunkcionalnog uređaja

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - nabavka security servisa i SFP modula

 Odluka Latinica Ćirilica

 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluge fizičko obezbjeđenje Zavoda

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka robe toplotne pumpe za sistem hlađenja/grijanja u poslovnom prostoru Zavoda

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja Zavoda

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - nabavka toplotne pumpe za sistem hlađenja/grijanja u poslovnom prostoru Zavoda sa dodatnom opremom i radovima

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - lož ulja za potrebe Zavoda

 Odluka  Latinica Ćirilica

 

Odluka o postojanju sukoba interesa predstavnika ugovornog organa u postupcima javnih nabavki

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka radova - sanacija sistema grijanja u poslovnom prostoru Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Odluka  Latinica Ćirilica 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke i instalacije servera i kompjuterske opreme

 Odluka  Latinica  Ćirilica

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - sanacija sistema grijanja

 Odluka  Latinica  Ćirilica

 

Pokretanje postupka javne nabavke usluga. Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH iz oblasti predviđenih planom javnih nabavki u 2022. godini

 Odluka Latinica Ćirilica
 Javni poziv Latinica Ćirilica
 Obrazac - sadržaj ponude Latinica Ćirilica
 Obrazac I Latinica Ćirilica
 Obrazac II Latinica Ćirilica
 Obrazac III Latinica Ćirilica
 Obrazac IV Latinica Ćirilica
 Engleski jezik I nivo Latinica Ćirilica
 Engleski jezik II nivo Latinica Ćirilica
 Njemački jezik I nivo Latinica Ćirilica
 Njemački jezik II nivo Latinica Ćirilica
 Osnove grafičkog i web dizajna Latinica Ćirilica
 Vođenje poslovnih knjiga Latinica Ćirilica
 Informatika I nivo Latinica Ćirilica
 Informatika II nivo Latinica Ćirilica

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29.09.2022  godine,  Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Fra Šimuna Filipovića  br. 2, do 12:00 h

Javno otvaranje ponuda je dana  29.09.2022. godine u 12:15 h  u prostorijama Ugovornog organa.

 

Odluka o nastavku postupka javne nabavke - sanacija sistema grijanja

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - nabavka i instalacija servera i kompjuterske opreme Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - nabavka fizičkog obezbjeđenja

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o obustavljanju postupka javna nabavka radova - sanacija sistema grijanja u poslovnom prostoru Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Odluka Latinica Ćirilica

 

 Javna nabavka radova - sanacija sistema grijanja u poslovnom prostoru Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Odluka Latinica Ćirilica

 
Javna nabavka usluga – nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Odluka Latinica Ćirilica

 
Javna nabavka lož ulja za potrebe Zavoda

 Odluka Latinica Ćirilica

 

 Javna nabavka usluge smještaj za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

 Odluka Latinica Ćirilica
 Poziv Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka usluga reprezentacije - restoranskih usluga

 Odluka Latinica Ćirilica
 Poziv Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka usluga stručnog usavršavanja radnika Zavoda

 Odluka Latinica Ćirilica
 Poziv Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka roba - nabavka lož ulja za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Odluka Latinica Ćirilica

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke usluga stručnog usavršavanja nezaposlenih lica 

Odluka Latinica Ćirilica
     

  

Pokretanje postupka javne nabavke usluga. Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH iz oblasti predviđenih planom javnih nabavki u 2021. godini

 Odluka  Latinica  Ćirilica
 Javni poziv  Latinica  Ćirilica
 Obrazac - sadržaj ponude  Latinica  Ćirilica
 Aneks 1  Latinica  Ćirilica
 Aneks 2  Latinica  Ćirilica
 Aneks 3  Latinica  Ćirilica
 Aneks 4  Latinica  Ćirilica

 

 Engleski jezik I nivo   Latinica  Ćirilica
 Engleski jezik II nivo  Latinica  Ćirilica
 Njemački jezik I nivo  Latinica  Ćirilica
 Njemački jezik II nivo  Latinica  Ćirilica
 Osnove grafičkog i web dizajna i informatika  Latinica  Ćirilica
 Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike i preduzetništvo  Latinica  Ćirilica
 Preduzetništvo  Latinica  Ćirilica
 Informatika I nivo  Latinica  Ćirilica
 Informatika II nivo  Latinica  Ćirilica

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17.09.2021 . godine,  Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Fra Šimuna Filipovića  br. 2, do 12:00 h

Javno otvaranje ponuda je dana  17.09.2021 .godine u 12:15 h  u prostorijama Ugovornog organa.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga fizičkog obezbjeđenja za potrebe Zavoda

 Odluka Latinica Ćirilica

 

 

Pokretanje postupka javne nabavke usluga. Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH iz oblasti predviđenih planom javnih nabavki u 2021. godini

 Odluka  Latinica  Ćirilica
 Javni poziv  Latinica  Ćirilica
 Obrazac - sadržaj ponude  Latinica  Ćirilica
 Aneks 1  Latinica  Ćirilica
 Aneks 2  Latinica  Ćirilica
 Aneks 3  Latinica  Ćirilica
 Aneks 4  Latinica  Ćirilica

 

 Engleski jezik I nivo   Latinica  Ćirilica
 Engleski jezik II nivo  Latinica  Ćirilica
 Njemački jezik I nivo  Latinica  Ćirilica
 Njemački jezik II nivo  Latinica  Ćirilica
 Osnove grafičkog i web dizajna i informatika  Latinica  Ćirilica
 Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike i preduzetništvo  Latinica  Ćirilica
 Preduzetništvo  Latinica  Ćirilica
 Informatika I nivo  Latinica  Ćirilica
 Informatika II nivo  Latinica  Ćirilica

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.08.2021 . godine,  Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Fra Šimuna Filipovića  br. 2, do 12:00 h

Javno otvaranje ponuda je dana  23.08.2021 .godine u 12:15 h  u prostorijama Ugovornog organa.

 

Javna nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda

 Odluka Latinica Ćirilica
 Obavještenje Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka usluga reprezentacije - restoranskih usluga

Odluka, Javni poziv Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka usluga kotizacije za zaposlenike

Odluka, Javni poziv Latinica Ćirilica

Javna nabavka usluga - nabavka usluge prenos poštanskih uputnica

Odluka o izboru najboljeg ponuđača Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka usluga - nabavka usluge prenos poštanskih uputnica

Odluka o pokretanju postupka Latinica Ćirilica
Obavještenje o nabavci Latinica Ćirilica

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga fizičkog obezbjeđenja

Odluka Latinica Ćirilica
Rangiranje Latinica Ćirilica
Obrazloženje Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga - nabavka fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na sanaciji parking površine za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica

 

Javnka nabavka radova na sanaciji parking površine za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica
Obavijest Latinica Ćirilica

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja zaposlenika, predviđenih planom javnih nabavki u 2020. godini, u Bosni i hercegovini i inostranstvu

Poziv Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova - nabavka sanacije i rekonstrukcije dijela zgrade "Merkur" za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica
Obavijest o nabavi Latinica Ćirilica
Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke i Javni poziv usluga stručnog osposobljavanja, obuke i prpreme za samozapošljavanje/zapošljavanje nezaposlenih lica sa evdincije Zavoda

Odluka Latinica Ćirilica
Javni poziv Latinica Ćirilica
ANEX 1 Latinica Ćirilica
ANEX 2 Latinica Ćirilica
ANEX 3 Latinica Ćirilica
ANEX 4 Latinica Ćirilica
Program obuke, Engleski jezik, I nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Engleski jezik, II nivo Latinica Ćirlica
Program obuke, Njemački jezik, I nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Njemački jezik, II nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Informatika, I nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Informatika, II nivo Latinica Ćirilica
Program obuke, Osnove grafičkog i web dizajna Latinica Ćirilica
Program obuke, Vođenje poslovnih knjiga Latinica Ćirlica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku putničkog motornog vozila

Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu fizičkog obezbjeđenja

Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putničkog motornog vozila

Obavijest Latinica  
Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju nabavke usluga - nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica

 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke robe - nabavka i isporuka lož ulja

Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke usluga za stručno usavršavanje zaposlenika iz svih oblasi

Odluka Latinica Ćirilica
Poziv Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju Javne nabavke roba - nabavka lož ulja

Obavještenje Latinica Ćirilica
Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za Kurs engleskog jezika, njemačkog jezika, informatike i osnove grafičkog i web dizajna

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Kurs vođenja poslovnih knjiga

 Odluka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga i javni poziv za dostavu ponuda za stručno osposobljavanje, obuku i pripremu za zapošljavanje/samozapošljavanje lica sa evidencije iz oblasti predviđenih planom javnih nabavki u 2018. godini

Odluka Latinica Ćirilica
Javni poziv za dostavu ponuda Latinica Ćirilica
Program obuke iz engleskog jezika I nivo Latinica  
Program obuke iz engleskog jezika II nivo Latinica  
Program obuke iz njemačkog jezika I nivo Latinica  
Program obuke iz njemačkog jezika II nivo Latinica  
Informatika I nivo Latinica  
Informatika II nivo Latinica  
Grafički i web dizajn Latinica  
Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike Latinica  
Aneks 1 Latinica Ćirilica
Aneks 2 Latinica Ćirilica
Aneks 3 Latinica Ćirilica
Aneks 4 Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge fizičkog obezbjeđenja 

Odluka o nabavki Latinica Ćirilica

 

Obavijest o pokretanju javne nabavke usluga - nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o nabavki Latinica Ćirilica
Obavijest o nabavki Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupnku javne nabavke računara, računarske opreme i srodne uredske opreme

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju javne nabavke roba - nabavka računara i računarske opreme, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka Latinica Ćirilica
Obavijest Latinica Ćirilica

 

Javni poziv za dostavu ponuda za stručno osposobljavanje, obuku i pripremu za samozapošljavanje/zapošljavanje lica sa evidencije iz oblasti predviđenih planom javnih nabavki u 2018. godini

Javni Poziv Latinica Ćirilica
Odluka Latinica Ćirilica
Engleski jezik za početnike Latinica Ćirilica
Informatičko opismenjavanje Latinica Ćirilica
Osnove grafičkog i web dizajna Latinica Ćirilica
Poslovni engleski jezik Latinica Ćirilica
Aneks 1 Latinica Ćirilica
Aneks 2 Latinica Ćirilica
Aneks 3 Latinica Ćirilica
Aneks 4 Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke fizičkog obezbjeđenja

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme

Odluka o obustavljanju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka postupka javne nabavke usluga - nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica
Obavijest o nabavi Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju javne nabavke fizičkog obezbjeđenja 

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - računara i računarske opreme

Obavijest o nabavci Latinica  
Odluka o pokretanju postupka Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Obavijest o nabavi

Obavijest o nabavi Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku i ugranju dojave požara, video nadzora i gromobranske instalacije za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru napooljnijeg ponuđača za javnu nabavku i ugranju roba rasvjetnih tijela, komplet sa sijalicama, driver-ima i priborom za montažu za potrebe Zavoda za zapošljavnje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u predmetu nabavke usluga - stručnog osposobljavanja, obuke i pripreme za samozapošljavanje nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru Latinica Ćirilica

 

Odluka o poništenju javne nabavke - Kurs engleskog Jezika za početnike

Odluka o poništenju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela, komplet sa sijalicama i priborom za montažu za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova - isporuka i ugradnja dojave požara, video nadzora i gromobranske instalacije za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Odluka o pokretanju Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka usluga za izbor izvođača za stručno osposobljavanje, obuku i pripremu nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za zapošljavanje/samozapošljavanje u 2017. godini

Dokument Pismo  
Odluka Javni Poziv Latinica Ćirilica
Javni poziv Latinica Ćirilica 
Obrazac za cijenu ponude Latinica Ćirilica
     
Dokumenat programa rada Pismo  
Preduzetništvo i samozapošljavanje Latinica Ćirilica
Osnovne grafičkog i web dizajna Latinica Ćirilica 
Poslovni engleski jezik Latinica Ćirilica 
Engleski  jezik za početnike Latinica Ćirilica
Njemački  jezik Latinica Ćirilica 
Informatičko opismenjavanje Latinica Ćirilica 
Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike Latinica Ćirilica 

  

Obustavljanje javne nabavka radova - isporuka i ugradnja telefonske i računarske instalacije, dojave požara i video nadzora za potrebe Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Dokument Pismo  
Odluka o obustavljanju Latinica Ćirilica

 

Javna nabavka radova - isporuka i ugradnja telefonske i računarske instalacije, dojave požara i video nadzora za potrebe Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Dokument Pismo  
Obavještenje o nabavci Latinica  
Odluka Latinica Ćirilica

 

ODLUKA

U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva - Nabavka i isporuka računara i računarske opreme, Obavijest o nabavi br. 953-7-1-40-3-5/17 objavljeno dana 31.08.2017.god na stranici Agencije za javne nabavke BiH, donesena je sljedeća odluka:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Nabavka putničkog vozila

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 18.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku Putničkog automobila za Zavod za zapošljavanje BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku roba:

Nabavka jednog motornog putničkog vozila za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta
Konkurentski zahtjev : Latinica - Ćirilica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Nabavka fizičko obezbjeđenje Zavoda za Zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 11.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku fizičkog obezbjeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Konkurentski zahtjev : Latinica - Ćirilica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju javne nabavke

Konačna odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za fizičko obezbjeđenje

Nabavka putničkog vozila

Obavještenje za sve zainteresirane da je dana 04.01.2017. na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen tender za javnu nabavku Putničkog automobila za Zavod za zapošljavanje BiH.

Svi zainteresirani mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki Agencije za Javne nabavke BiH.

Odluka o poništenju javne nabavke